top of page

שאלות ותשובות – חוק איסור צריכת זנות

שאלות ותשובות בנוגע לחוק לאיסור צריכת זנות מטעם אגף דוברות, הסברה ותקשורת של משרד המשפטים. 05/07/2020

מה קובע החוק החדש?

חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע"ט-2019 קובע שמי שצורך זנות או מנסה לצרוך זנות עובר עבירה פלילית. מדובר בעבירה חדשה שמתווספת לעבירות הפליליות שכבר קיימות בחוק העונשין בהקשר לתופעת הזנות בהן צריכת זנות מקטין, סרסרות, פרסום שירותי זנות והחזקת מקום לשם זנות.

מה המטרה המרכזית של החוק החדש?

להביא לצמצום הזנות בישראל ומיגורה עד כמה שניתן באמצעות קביעת איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל פעולות אכיפה, חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות (תכנית השיקום והטיפול), מתוך הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה.

למה החוק מעניש את צרכני הזנות ולא את העוסקים בזנות?

התפיסה המנחה של החוק היא תפיסה שמי שנמצא/ת במעגל הזנות הם קורבנות, ועל המדינה לסייע להן/ם. כלומר החוק יאסור צריכת זנות, אך לא תהיה ענישה כלפי א.נשים שיעסקו בזנות.  תפיסה זו אופיינית ל"מודל הנורדי", הקיים במדינות כמו שבדיה ונורבגיה. בהתאם, לצד חקיקת החוק ופעולות האכיפה, התקבלה החלטת ממשלה המקצה משאבים משמעותיים למשרדי הבריאות, הרווחה והחינוך לשם גיבוש מענים מתאימים לסיוע, טיפול ושיקום העוסקות בזנות וכן לקידום מודעות ציבורית וחברתית.

מה תהיה הענישה למי שיעבור על החוק?

על פי החוק החדש, עבירה על חוק איסור צריכת זנות היא עבירה שניתן להטיל בגינה קנס מנהלי בסכום של 2,000 ₪. במקרה של עבירה חוזרת, קנס זה יוכפל ויעמוד על 4,000 ₪. יש לציין כי מי שהוטל עליו קנס יוכל לבקש לנהל משפט במקום לשלם את הקנס. במידה והעבירה תבוצע בנסיבות מחמירות או מספר פעמים רב (החל משלוש פעמים ומעלה), יהיה ניתן להגיש כתב אישום פלילי נגד אדם שצרך זנות, ובסיום המשפט ניתן יהיה להטיל עליו קנס עד לסכום של 75,300 ₪. במקרה של צריכת זנות מקטין, חוק העונשין קובע כבר היום כי זו עבירה שניתן לגזור בגינה עונש של חמש שנות מאסר.

כיצד תתבצע האכיפה? האם שוטר יוכל להחליט על הטלת קנס ברגע זיהוי ביצוע העבירה?

כן, המשטרה תבצע את האכיפה באמצעות שוטרים, בלשים וחוקרים שהוכשרו למטרה זו ועברו הדרכה והכנה מותאמת לחוק החדש. על פי החוק, שוטר יהיה רשאי להטיל את הקנס על אדם שנמצא כעובר את העבירה של צריכת זנות או ככזה ששוהה במתחם בו ניתנים שירותי זנות.
 

האם העבירה תירשם במרשם הפלילי של האדם שיוטל עליו קנס?

הדו"ח יירשם במרשם מנהלי פנימי שמנהלת משטרת ישראל, שנערך לצרכי מעקב פנימיים של המשטרה, למשל במצב של עבירה חוזרת.

כמה נשים/גברים עוסקים בזנות בישראל?

כ-14,000 נשים, בהן כ-11,500 בגירות וכ-1100 קטינות, וכ-550 גברים, בהם כ-40 קטינים. על פי נתוני הסקר הלאומי שבוצע עבור משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים בשנת 2016, רק 7% משירותי הזנות בישראל ניתנים בזנות רחוב, כשמרבית זירות הזנות פועלות במסגרות שונות תחת קורת גג כגון דירות דיסקרטיות, בתי בושת, מכוני עיסוי וכיו"ב.

מה הם המענים שיינתנו לנמצאים/ות במעגל העיסוק בזנות?

הממשלה התחייבה לשורה של מענים שיינתנו לעוסקות ועוסקים בזנות בתקציב כולל של 90 מיליון שקלים, אשר חלקם כבר החלו לפעול באמצעות משרדי הרווחה, הבריאות והחינוך. תכנית השיקום והטיפול לעוסקים/ות בזנות תכלול בין היתר: סל מענים גמיש בסך כ-10,500 ₪ לפרט, בו הושם דגש על טרנסג'נדריות, כולל מענים לסיוע בחובות, צרכים רפואיים, דיור זמני ומענים נוספים; הקמת מרכזי יום בירושלים ובתל אביב למענים לצרכיהם של העוסקים בזנות; דירות שיקום לאימהות ודירות מעבר; הפעלת תכנית מניעה, חינוך מניעתי לנוער; חלופת אשפוז לנשים על פי הצורך; זאת, לצד תכניות גמילה לגברים שמכורים לצריכת זנות, ומענים נוספים.

* הנתונים מתוך הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל שנערך עבור המשרד לביטחון הפנים ומשרד הרווחה בשנת 2016

bottom of page